AIDC Finland Oy Yleinen Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 10.10.2017

Ajantasaisuus tarkistettu 15.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

AIDC Finland Oy

Malminkaari 17-19 A

00700 HELSINKI

Finland

2. Rekisteriasioista vastaava

Viktor Löfstedt
rekisteriasiat@aidc.fi

+358 207 856 700

AIDC Finland Oy

3. Rekisterin nimi

AIDC Finland Oy-Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

AIDC Finland Oy-Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin tavanomaisiin asiakassuhteiden ylläpitoon liittyviin toimiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • henkilön edustama yritys
  • mahdolliset muut tarvittavat tiedot mm. allergiatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa yhteydenotoissaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät AIDC Finland Oy:n edustajat hoitaessaan työtehtäviään. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.